Všeobecné podmínky - Micel

Přejít na obsah

Všeobecné podmínky

Internetové služby

Všeobecné obchodní pomínky služeb Micel, s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Micel s r.o., se sídlem Bílina, Jižní 338, IČ 25403311, DIČ CZ25403311, vydává v souladu se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (Zákon o elektronických komunikacích) a na základě registrace dle § 13 ZEK evidované Českým telekomunikačním úřadem tyto Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikační služby.

1.2. Všeobecné podmínky telekomunikační služby obsahují základní obchodní, technické, provozní a reklamační podmínky pro poskytování služby. Současně podmínky vymezují základní povinnosti a práva společnosti Micel, s r.o., jako poskytovatele této služby (dále jen Poskytovatel) a uživatelů této služby (každý z nich dále jen Uživatel).

1.3. Služba bude ze strany poskytovatele poskytována uživateli na základě smlouvy o poskytování telekomunikační služby (dále jen Smlouva)uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem a za podmínek uvedených ve smlouvě a v těchto podmínkách. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

1.4. Neplatnost některého z ustanovení smlouvy daná změnou zákona nebo rozhodnutím oprávněných státních orgánů nebo rozhodnutím smluvních stran nemá vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany se zavazují v případě potřeby neplatné ustanovení bez zbytečného prodlení doplnit nebo nahradit.

2. Definice základních pojmů

2.1. Poskytovatel: Micel s r.o., se sídlem Bílina, Jižní 338, IČ 25403311, DIČ CZ25403311

2.2. Uživatel: jakákoliv fyzická nebo právnická osoba způsobilá k právním úkonům, které poskytovatel poskytuje službu na základě Smlouvy a těchto Podmínek.

2.3. Smlouva: Smlouva o poskytování telekomunikační služby, uzavřená mezi uživatelem a společností Micel, s r.o. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká dnem uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena dnem akceptace smluvního návrhu. Za akceptaci smluvního návrhu se považuje písemné potvrzení poskytovatele, že akceptoval:

a) Smlouvu podepsanou uživatelem nebo

b) on-line registraci uživatele ke službě. V případě on-line registrace se toto potvrzení objeví na obrazovce v návaznosti na řádnou on-line registraci ke službě.

2.4. Služba: zprostředkování přístupu uživatelů k širokopásmovým službám sítě Internet. Uživatel může objednat další rozšíření služby podle podmínek zveřejněných na adrese http://micel.cz (dále jen www stránky). Seznam a cena volitelných služeb jsou uvedeny na www stránkách. Služba nezahrnuje zřízení a provozování přípojného vedení. Služba je poskytována na území České republiky a její dostupnost lze ověřit www stránkách.

2.5. Data: jakékoliv kombinace základních jednotek informace, které mají formu kódu, znaků, obrazů, zvuků a jejich souborů či kombinací, jsou zachytitelné prostředky výpočetní techniky a jsou přenositelné po sítích.

2.6. Datový limit: Objem dat není limitován.

2.7. Úřad: Český telekomunikační úřad.

2.8. Žadatel: fyzická nebo právnická osoba, která zahájila s poskytovatelem jednání ouzavření smlouvy, případně osoba, která již Smlouvu uzavřela až do okamžiku, kdy převezme zřízený koncový bod.

3. Práva a povinnosti Poskytovatele

3.1. Poskytovatel je povinen poskytovat uživateli službu za podmínek uvedených ve smlouvě a v těchto podmínkách.

3.2. Poskytovatel zřídí uživateli službu, pokud měření přípojného vedení nebo dostupnost Wi-Fi, na kterou má být zřízena požadovaná služba, prokáže technickou realizovatelnost zřízení služby.

3.3. Zřízení služby předchází posouzení technikem, který v případě dostupnosti doporučí technologii

3.4. Poskytovatel není odpovědný za 100% dostupnost k informacím v síti internet vzhledem ke skutečnosti, že tato síť je decentralizována a bez záruk třetích stran.

3.5. Přeložení nebo přemístění koncového bodu na základě požadavku uživatele, je účtováno  dle předběžného posudku technika dle bodu 3.3.

3.6. Poskytovatel je povinen vést provozní záznamy o využívání služby uživatelem po dobu nejméně tří měsíců zpětně a dostupnost k informacím bude po registraci na stránkách..

3.7. Poskytovatel je oprávněn zamezit šíření dat, které Uživatel šíří v rozporu se smlouvou, podmínkami, obecně závaznými právními předpisy České republiky nebo s dobrými mravy. Při přenášení nepřiměřeně velkého objemu dat uživatelem si poskytovatel vyhrazuje právo řízení datového toku v síti, zejména pokud dojde k přetížení sítě v páteřních spojích. Poskytovatel je oprávněn omezit selektivně provoz na páteřní síti tak, aby umožnil optimální využití služby všemi uživateli.

3.8. Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit specifikaci služby  nebo službu úplně zrušit. Změnu i zrušení služby je poskytovatel povinen oznámit předem. Oznámení o změně, specifikace služby a nebo zrušení služby musí být učiněno buď formou elektronické zprávy zaslané na elektronickou adresu uživatele, zveřejněním na www stránkách nebo dopisem přiloženým k vyúčtování služeb.

3.9. Poskytovatel je oprávněn vhodným způsobem informovat uživatele o poskytovaných a nově zaváděných službách.

3.10. Poskytovatel je oprávněn odmítnout návrh na uzavření smlouvy, či smlouvu zrušit :odmítne-li žadatel přistoupit na ustanovení těchto podmínek; nemá-li žadatel vyrovnány dluhy vůči poskytovateli z předchozího nebo jiného souběžného smluvního vztahu; lze-li důvodně předpokládat, že žadatel nebude stanovené podmínky dodržovat (např. jestliže v předchozím nebo i jiném současném vztahu porušoval či porušuje smluvní podmínky,pokud kvalita přípojného vedení /přípojky uživatele neumožňuje bezproblémové zřízení, či provozování služby - stanovisko poskytovatele je rozhodné pro posouzení, zda služba může být zřízena /provozována bezproblémově či nikoliv.

3.11. Poskytovatel je povinen poskytovat službu nepřetržitě s výjimkou doby nezbytné pro údržbu technických a softwarových prostředků, prostřednictvím kterých je služba provozována.

Práva a povinnosti uživatele

4.1. Uživatel má právo na používání služby v rozsahu a způsobem odpovídajícím smluveným podmínkám.

4.2. Uživatel je povinen při využívání služby dodržovat tyto podmínky, smlouvu, obecně závazné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami. Uživatel zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva poskytovatele a třetích osob.

4.3. Uživatel nesmí využívat službu k obtěžování třetích osob, zejména rozesíláním nevyžádaných dat, neoprávněným vstupem či pokusem o vstup do cizích systémů.

4.4. Uživatel smí při užívání služby používat pouze zařízení, která nenarušují provoz služby a nejsou v rozporu se zákonem chráněnými právy třetích osob.

4.5. Uživatel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu oznamovat poskytovateli písemně změny všech identifikačních a jiných údajů, vyplývajících ze smluvního vztahu, a to nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne, kdy k takové změně došlo. Jedná se zejména o změny jména, příjmení, obchodní firmy či názvu uživatele, adresy trvalého pobytu, sídla či místa podnikání, právní formy uživatele. Neoznámení takové změny je porušením smlouvy. Na výzvu poskytovatele je uživatel povinen doplnit poskytnuté údaje o další informace nezbytné k poskytování služby a k plnění dle smlouvy, a to do sedmi dnů od doručení příslušné výzvy uživateli. V případě, že uživatel požadované informace v uvedené lhůtě neposkytne, je poskytovatel oprávněn postupovat dle ustanovení 5.5 těchto podmínek.

4.6. Oznámení nových údajů dle čl.4.6., zasílá uživatel poskytovateli na adresu uvedenou na webové stránce poskytovatele. Ve své žádosti uvede uživatel číslo smlouvy uzavřené s poskytovatem.

4.7. V případě, že dojde k ukončení smlouvy s uživatelem, který má koncové zařízení v pronájmu, je uživatel povinen ve lhůtě 7 dnů od ukončení služby vrátit poskytovateli pronajímané koncové zařízení a to na vlastní náklady.

4.8. V případě, že uživatel vypoví smlouvu na poskytování ElisNet WiFi / ElisNet Optic / ElisNet ADSL je povinen tuto skutečnost písemně oznámit poskytovateli, a to ve lhůtě 7 dnů ode dne podání výpovědi. V případě nedodržení této lhůty je poskytovatel oprávněn uložit uživateli pokutu ve výši všech poplatků účtovaných dle smlouvy za jeden měsíc.

5. Trvání Smlouvy

5.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li dohodnuto jinak. Smluvní vztah končí odstoupením od smlouvy, případně uplynutím dohodnuté doby, smrtí fyzické osoby, zánikem právnické osoby, výpovědí nebo dohodou smluvních stran.

5.2. Uživatel je oprávněn vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou bez udání důvodů. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následují - cího po doručení výpovědi poskytovateli formou a na adresu dle čl. 4.7. Podmínek (tato výpovědní lhůta se nevztahuje na smlouvu uzavřenou na dobu určitou).

5.3. Podá-li uživatel výpověď, jejíž výpovědní lhůta uplyne dříve než je stanovená minimální doba užívání některé služby, má poskytovatel právo účtovat uživateli jednorázový poplatek rovný 100% součtu pravidelných měsíčních poplatků za každou takovou službu za období mezi koncem výpovědní lhůty a uplynutím stanovené minimální doby užívání služby.

5.4. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi uživateli. Výpověď musí být učiněna formou doporučeného dopisu na adresu uživatele uvedenou ve smlouvě.

5.5. Poruší-li uživatel podstatně nebo porušuje-li opakovaně své povinnosti vyplývající z těchto podmínek nebo smlouvy, je poskytovatel povinen zajistit, aby uživateli bylo doručeno upozornění s uvedením lhůty ke sjednání nápravy. Pokud uživatel v uvedené lhůtě nezjedná nápravu, poskytovatel služby má právo omezit poskytování služby zamezením aktivního přístupu  ke  službě.  Opakované prodlení s plněním povinností na straně uživatele je podstatným porušením smlouvy. Při podstatném porušení smlouvy je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit . Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kdy uživatel obdrží od poskytovatele oznámení o odstoupení od smlouvy zaslané formou doporučeného dopisu nebo elektronické zprávy.

5.7. Je-li uživatel v prodlení s úhradou účtované částky delším než 7 dní, je poskytovatel oprávněn bez dalšího oznámení pozastavit poskytování služby až do doby úplného zaplacení dlužné částky.

6. Cena a platební podmínky 

6.1. Uživatel je povinen uhradit poskytovateli za poskytnutí služby cenu dle platného ceníku(dále jen ceník). Ceník obsahuje zejména strukturu ceny, výši ceny anebo způsob výpočtu ceny.

6.2. Ceník je veřejně přístupný na www stránkách. Poskytovatel si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení kdykoli měnit a doplňovat ceník, a zejména (i) měnit výši, strukturu, případně způsob výpočtu kteréhokoli ceny a (ii) doplňovat nový typ cen. Případné změny v ceníku budou poskytovatelem oznámeny na www stránkách nejméně jeden měsíc předem. Ve stejné lhůtě zašle poskytovatel uživateli formou elektronické zprávy na elektronickou adresu nebo jiným vhodným způsobem informaci o budoucí změně ceníku. Uživatel je oprávněn vyjádřit svůj nesouhlas se změnami ceníku sdělením učiněným formou elektronické zprávy, zaslaným Poskytovateli na elektronickou adresu cenik@elisnet.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne, kdy mu byla informace o změně cen zaslána nebo kdy byly předmětné změny cen uveřejněny na www stránkách (podle toho, které z těchto dat nastane dříve). Nestane-li se tak, nabývají změny ceníku účinnosti vůči uživateli dnem v ceníku uvedeném. Vyjádřil-li Uživatel ve shora uvedené lhůtě nesouhlas se změnou ceníku, smlouva pozbývá platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti změny ceníku.

6.3. Cena se zpravidla skládá z ceny za zřízení služby, z pravidelně se opakující měsíční paušální ceny za užívání služby a z částky za přenesená data nad limit a nebo z jiných složek uvedených v ceníku. Cena za služby se účtuje zpětně za uplynulé měsíční období.

6.4. Poskytovatel vystaví uživateli měsíčně fakturu (daňový doklad) obsahující cenu za služby poskytované uživateli v příslušném zúčtovacím období. Poskytovatel bude vystavovat faktury každý měsíc zpětně s tím, že každá faktura bude obsahovat zejména všechny ceny za služby poskytnuté v předchozím zúčtovací období. Splatnost vystavovaných faktur je 14 dnů. Veškeré ceny za služby je uživatel povinen hradit na bankovní účet poskytovatele uvedený na příslušné faktuře (daňovém dokladu).

6.5. Uživatel je povinen zajistit správnou identifikaci platby, tzn. provést platbu ve prospěch správného čísla účtu a pod správným variabilním symbolem. Poskytovatel neodpovídá za následky způsobené v důsledku chybné nebo nedostatečné identifikace platby.

6.6. Pro případ prodlení uživatele s úhradou ceny náleží poskytovateli za každý započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky.

6.7. V případě, že uživatel nezaplatí včas vyúčtování ceny za poskytnutou službu, je poskytovatel povinen zajistit, aby uživateli bylo doručeno upozornění s uvedením náhradního termínu plnění. Upozornění bude doručeno prostřednictvím elektronické pošty nebo doporučeným dopisem. Pokud uživatel v uvedeném termínu nezjedná nápravu, poskytovatel má právo omezit poskytování služby zamezením aktivního přístupu ke službě.

6.8. Nebude-li dlužná částka připsána na účet poskytovatele den před vystavením následující faktury, je poskytovatel oprávněn vypovědět smlouvu a zrušit službu do 15 dnů.

6.9. Poskytovatel je oprávněn v případě, že uživatel nemá trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky, požadovat po uživateli zaplacení zálohy až do výše součtu paušální ceny za období tří měsíců. Do úplného zaplacení zálohy na účet poskytovatele není poskytovatel povinen Službu poskytovat. Poskytovatel je oprávněn zálohu použít na případné započtení svých pohledávek ze smlouvy po jejím ukončení. Zálohu, případně zůstatek ze zálohy je po ukončení Smlouvy Poskytovatel povinen vrátit Uživateli bez zbytečného odkladu.

7. Závady Služby a reklamace

7.1. Veškeré poruchy poskytnuté služby je uživatel oprávněn hlásit formou elektronické zprávy zaslané na adresu poskytovatele nebo formu SMS.

7.2. Byla-li závada způsobena uživatelem, na straně uživatele, příp. vůbec nenastala, je uživatel povinen uhradit náklady na servisní zásah.

7.3. Poskytovatel neodpovídá za škodu ani za poruchy v poskytování služby, pokud k nim dojde z důvodu překročení meze kapacity, poruchy, opravy nebo údržby sítě poskytovatele či její části.

7.4. V případě nesprávně vyúčtované ceny za poskytnutou službu je uživatel oprávněn reklamovat vyúčtování ceny do dvou měsíců ode dne doručení příslušného daňového dokladu, jinak právo zaniká. Posledním dnem takto stanovené lhůty je den, který se číselně shoduje se dnem dodání vyúčtování cen. Podání reklamace nemá odkladný účinek na povinnost uhradit i sporné vyúčtování cen ve výši platné v době poskytnutí služby.

7.5. Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace. Reklamaci je nutné uplatnit písemně, formou doporučeného dopisu na adresu uvedenou na webové stránce poskytovatele.

7.6. Nevyhoví-li poskytovatel podané reklamaci, je uživatel oprávněn uplatnit u úřadu námitky proti vyřízení reklamace. Námitky je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne dodání oznámení o vyřízení reklamace.

7.7. Uživatel má právo na vrácení poměrné části pravidelných měsíčních poplatků za každé souvislé období delší než 5 dnů, s výjimkou doby pro plánovanou údržbu. Toto právo smluvní uživatel ztrácí v případě, že k uvedenému důsledku došlo byť i částečně z viny uživatele nebo zásahem vyšší moci.

8. Data sítě Internet

8.1. Poskytovatel neručí za aktuálnost, pravdivost, zákonnost a soulad se všeobecně uznávanými etickými a morálními normami jakýchkoliv dat pocházejících ze sítě Internet, pokud tato data nezveřejnil přímo poskytovatel nebo pokud je předem prokazatelně neschválil.

8.2. Poskytovatel prohlašuje, že umístěním webové stránky uživatele na jeho serveru neznamená, že obsah stránky schválil. Neodpovídá tedy za obsah stránek na jeho serveru umístěných.

8.3. Poskytovatel je oprávněn bez náhrady a upozornění odstranit webovou stránku uživatele umístěnou na jeho serveru, jestliže zjistí vlastní kontrolou nebo na základě upozornění třetí osoby, že webová stránka uživatele obsahuje pornografická díla písemná, zvuková nebo obrazová, které jsou v rozporu se zákony České republiky, zejména díla, ve kterých se projevuje neúcta k člověku a násilí, nebo která zobrazují sexuální styk s dítětem, zvířetem nebo jiné praktiky v rozporu s právními předpisy nebo všeobecně uznávanými etickými a morálními normami.

9. Ochrana důvěrných informací. Shromažďování, evidence a užití informací a dat vyplývajících z uzavřeného smluvního vztahu.

9.1. Poskytovatel a uživatel považují za důvěrné veškeré informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřené smlouvy nebo které se dozvěděli v souvislosti s jejím plněním, a tyto informace nesdělí či nezpřístupní třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Závazek mlčenlivosti platí po dobu 3 let po ukončení smlouvy. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na:

informaci o tom, že mezi stranami byla uzavřena smlouva;

podmínky pro poskytování služby;

informace, které jsou nebo se stanou veřejně dostupnými bez porušení závazku mlčenlivosti;

identifikační údaje a provozní doklady, které mohou být předmětem obchodního tajemství, pokud jsou poskytnuté orgánům činným v trestním řízení, soudu nebo Úřadu v rámci řízení vedeného touto institucí.

informace vyžadované soudy, správními úřady, orgány činnými v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely nebo nezávislými poradci smluvních stran.

9.2. Při zvýšených nárocích na důvěrnost, resp. ochranu přenášených dat, přesahující technické možnosti poskytovatele, je záležitostí uživatele učinit na své straně příslušná opatření k zajištění ochrany (např. objednat instalaci šifrovacích/dešifrovacích zařízení ke svým koncovým zařízením).

9.3. Poskytovatel je oprávněn uvádět uživatele v seznamu svých referenčních zákazníků.

9.4. Poskytovatel a uživatel se zavazují veškeré informace o druhé smluvní straně, které vyplývají z uzavřené smlouvy, nebo které získají v souvislosti s jejím plněním, používat v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména zákonem o telekomunikacích a zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), těmito Podmínkami nebo dohodou smluvních stran. Tento závazek platí i po ukončení smluvního vztahu.

9.5. Uživatel dává podpisem smlouvy souhlas s tím, že poskytovatel je oprávněn zpracovávat data dle § 84 odst. 3 písm. c) zákona o telekomunikacích pro obchodní a marketingové účely,zejména pro informování o poskytovaných a nově zaváděných službách..

9.6. Poskytovatel se zavazuje při zpracování osobních údajů dbát, aby uživatel neutrpěl újmu na svých právech a přijmout taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům uživatele, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

10. Ochrana práv k nehmotným statkům

10.1. Smluvní strany se dohodly, že nebudou bez předchozího písemného souhlasu druhé strany používat ochranných známek a jiných chráněných označení druhé strany, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

10.2. Uživatel je oprávněn využívat služeb včetně nehmotných statků spojených se službami pouze k účelu danému smlouvou. Právo není přenosné na třetí osoby.

10.3. Uživatel je povinen při své činnosti dle smlouvy chránit práva k nehmotným statkům poskytovatele a dalších subjektů, která poskytovatel zajistil uživateli k užívání ve spojitosti se Smlouvou. Porušení závazků dle čl. 10.1.-10.3. Podmínek je podstatným porušením Smlouvy.

11. Ostatní a závěrečná ustanovení

11.1. Veškerá komunikace, týkající se smlouvy a plnění předmětu smlouvy musí být zásadně vedena formou doporučeného dopisu, pokud není ve smlouvě nebo těchto podmínkách uvedeno jinak. Uživateli budou zprávy zasílány na jím uvedený e-mail. Nemá-li uživatel vyplněné pole pro zasílání elektronických zpráv, bude použita základní adresa služby.

11.2. Provozní a technické parametry služby jsou zveřejněny na webové stránce poskytovatele na adrese http://micel.cz. Poskytovatel je oprávněn tyto parametry jednostranně změnit dle bodu 3.9

11.3. Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky kdykoli měnit nebo upravovat. Uživatel bude o takovéto změně nebo úpravě informován webové stránce poskytovatele na adresehttp://micel.cz.

11.4. Podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.

11.5. Poskytovatel a uživatel se výslovně dohodli, že jejich smluvní vztah vzniklý při poskytování služby se v případě nepodnikající fyzické osoby řídí Občanským zákoníkem, v ostatních případech se řídí Obchodním zákoníkem.

11.6. Právní vztahy při poskytování služby se řídí právním řádem České republiky, smlouvou, těmito podmínkami, ceníkem. V případě, že by se dostaly smlouva, podmínky a ceník do vzájemného rozporu, platí následující pořadí závaznosti:

• Smlouva

• Podmínky

• Ceník

12. Ochrana osobních údajů

12.1. Poskytovatel informuje Uživatele, že k účelu plnění smluvních povinností Poskytovatele vyplývajících z této smlouvy, i zákonných povinností Poskytovatele vyplývajících zejména ze zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a z daňových zákonů, Poskytovatel jako správce v rozsahu uvedeném v čl. I. odst. 2 této smlouvy zpracovává osobní údaje Uživatele a při jejich zpracování plní povinnosti k jejich ochraně stanovené Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení). Kontaktní údaje na Poskytovatele jako správce jsou uvedeny v čl. I. odst. 1 této smlouvy.  

12.2. Poskytovatel osobní údaje Uživatele zpracovává po dobu trvání této smlouvy a dále po dobu nezbytně nutnou po jejím ukončení, jejíž délka je stanovena právními předpisy. Po dobu zpracování osobních údajů Uživatele má uživatel právo na přístup, opravu, omezení a výmaz osobních údajů, na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku a právo podat stížnost a to v rozsahu uvedeném v Nařízení.

12.3. Poskytovatel prohlašuje, že osobní údaje Uživatele zpracovává sám a že přijal potřebná opatření k jejich zabezpečení v souladu s čl. 32 Nařízení. Poskytovatel informuje Uživatele, že příjemcem osobních údajů Uživatele jsou pouze státní orgány (zejména Český telekomunikační úřad, finanční úřady apod.).

12.4. Uživatel prohlašuje, že nad rámec zpracování osobních údajů k účelu plnění smluvních povinností Poskytovatele vyplývajících z této smlouvy, a zákonných povinností Poskytovatele, uděluje Poskytovateli souhlas, aby ho Poskytovatel informoval svými obchodními sděleními o svých službách a nabídkách nových služeb. Tento souhlas může Uživatel kdykoliv odvolat.

Aktualizováno (21. Únor 2019)

Návrat na obsah